Föreställningen passar för att jobba med värdegrund, historia, genus och HBTQ-frågor. Nedan ser du en länk till ett material för lärare med frågor och ett utdrag ur rättegångsprotokollet.

Lärarmaterial
Från läroplanerna och skollagen            


GY 11

Historia

Undervisningen i kurserna ska behandla följande centrala innehåll:

§ Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

§ Tolkning och användning av olika slags källmaterial.


Samhällskunskap

Undervisningen i kurserna ska behandla följande centrala innehåll:

§ Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.


LGR 11

Ur “Kommentarer till kursplanen i historia”

§ Den nya kursplanen betonar att levnadsvillkor ska studeras i samband med flera historiska tidsperioder.

§ Resonemang om källors användbarhet anges som viktigt undervisningsinnehåll.

§ Ett nytt inslag i kursplanen är att eleverna ska tolka historiskt källmaterial och utifrån det dra slutsatser om levnadsvillkor i det förflutna.

§ Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sitt historiemedvetande.Detta görs genom tolkning av det förflutna för att förstå sin samtid och få perspektiv på framtiden.


SFS 2010:800

§ Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

För lärare

Folket kan inte sluta dansa när Magnus spelar

Magnus blev klockare då han hava god röst till att sjunga

Magnus begynte att rasa, och vilja röra på sig

KONTAKT   

BILDER   

KALENDARIUM   

HEM